A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  1. Makarov Aleksey Viktorovich Leading researcher

  2. Malygina Irina Yurievna Senior researcher

  3. Matafonov Petr Petrovich Senior Research Scientist

  4. Michurov Nikolay

  5. Mironov Vladimir

  6. Mushnikov Alexander

  7. Muyzemnek Olga

  8. Myasnikova Marina Researcher, Head of (post-)graduate study