1. Spevak Lev Fridrihovich Head of laboratory

  2. Kazakov Aleksander

  3. Volkov Sergey

  4. Mironov Vladimir

  5. Nefedova Olga

  6. Solovei Vladimir